Klinické použití Amethyst BioMat

 
Zařízení bylo použito jako podpůrný a alternativní zdravotnický prostředek k potenciaci zavedené komplexní dlouhodobé intenzivní terapie s cílem využití již ověřených termických i non-termických klinických účinků FIR u 6 pacientů /5 mužů, 1 žena/ s různým stupněm poruchy vědomí různé etiologie /kraniocerebrální poranění, cévní mozkové příhody, stavy po zástavě oběhu a kardiopulmonální resuscitaci/ a s rozvinutou centrální spasticitou svalstva horních i dolních končetin různého rozsahu. U 2 pacientů byl diagnostikován organický psychosyndrom s psychomotorickou hyperaktivitou, u dalších 2 pacientů byla současně přítomna porucha trofiky kůže s tendencí k rozvoji exkoriací a dekubitů .
 
Zařízení bylo použito u každého pacienta celkem po dobu 30 dnů v režimu: 15 dnů - 14-ti denní pauza – 15 dnů. 
 
Na začátku a konci každé 15-denní série terapií bylo provedeno komplexní neurologické,fyziatrické, psychologické a anesteziologicko-algeziologické vyšetření, dle standardních protokolů pracoviště byla ve spolupráci se smluvní laboratoří indikována laboratorní vyšetření krevních vzorků s rozšířením o testy charakterizující možný účinek FIR na systémové i buněčné úrovni. 
 
Po zpracování všech vyšetření a výsledků jsou k dispozici následující závěry:
 
 1. Již průběhu 1. série terapie došlo u všech pacientů k výraznému ústupu centrální spasticity svalstva končetin, k rozšíření rozsahu pohybů postižených kloubů končetin, bylo umožněno provádět a rozšířit specializovanou fyzioterapii včetně následné vertikalizace.
 
 2. Na konci 1. série terapie došlo k zmírnění bolestí při manipulacích - hodnoceno dle možností objektivními parametry reaktivity pacientů nebo využitím vizuální škály bolesti. Byly sníženy dávky celkové podávaných analgetik.
 
 3. Po 5. aplikaci módu s teplotou 35-45°C došlo k celkovému psychickému i motorickému zklidnění u pacientů s organickým psychosyndromem. U všech šesti pacientů došlo k navození klidného spánku v délce 6 – 8 hodin s vegetativní stabilitou.
 
 4. Na konci 2. série terapie byly u 2 pacientů zcela zhojeny exkoriace trupu a končetin,viditelně byla zlepšena perfúze i trofika kůže v bazálních partiích trupu i končetin.
 
 5 . U celé skupiny byl zřejmý antioxidační účinek FIR. Snížení koncentrace superoxid aniontů /produkovaných jako toxické metabolity mitochondriálního dýchacího řetězce/ je možno připsat zvýšení koncentrace superoxiddismutázy (SOD), která je odpovědná za snížení koncentrace superoxid aniontů u člověka. Antioxidační efekt FIR je dán i vazodilatací non-termickou produkcí endoteliálního oxidu dusnatého /NO/ a termickou vazodilatací se současným zvýšením perfúze a zvýšením metabolismu O2 radikálů.
 
 Dalšími studiemi včetně detailního klinického ověřování bude možno dále rozšířit indikační spektrum uvedeného zařízení, které má do budoucna velký terapeutický potenciál.
                                                                                    
                                                                                                                                               prof.MUDr.Michal Palivoda,Ph.D.,FCCM,MBA
 

Kontakt

Roseus s.r.o. Pasteurova 10
Olomouc
779 00
+420 777 865 886
+420 737 702 598
horava@roseus.cz